Od 1 sierpnia 2023 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym

Od 1 sierpnia 2023 rozpoczynamy przyjmowanie wniosków w ramach zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. W tym okresie wnioski będą realizowane zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2023 r. poz. 356) i wprowadzonymi zmianami.

Wnioski będą przyjmowane w pokoju 22 do dnia 31 sierpnia 2023 roku.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w II turze część kosztów zakupu paliwa (oleju napędowego!) wykorzystywanego do produkcji rolnej powinien dołączyć do wniosku faktury wystawione na producenta rolnego z okresu:

 • Od 1 lutego 2023 roku do 31 lipca 2023 – gdy posiada ziemię rolną powyżej 1ha i/lub bydło, nie wykorzystał limitu w I turze (patrz decyzja z I tury) przysługującego na rok 2023
 • Od 1 sierpnia 2022 roku do 31 lipca 2023 roku – gdy posiada owce, kozy i/lub konie oraz świnie w ramach limitu przysługującego na rok 2023.

Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego w I turze dołączył do złożonego wniosku dokument o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2022 roku, w II turze nie ma obowiązku składania dokumentu ponownie.  

Jeśli rolnik jest hodowcą owiec, kóz, świń powinien do wniosku dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku. 

Jeśli rolnik jest hodowcą koni, zamiast dokumentu wydanego przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dołącza oświadczenie producenta rolnego o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika w 2022 roku ustalonej na podstawie ilości podanych koni w ostatnim dniu każdego miesiąca 2022 roku podzielonej przez 12 w odniesieniu do każdej siedziby stada rolnika. Należy pamiętać, że oświadczenie jest składane pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w sposób określony we wniosku w terminie od 2 października do 31 października 2023 r., natomiast konkretny dzień wypłaty jest uzależniony od tego, kiedy środki finansowe na ten cel zostaną przekazane na rachunek budżetu Miasta i Gminy Wiskitki przez Wojewodę.

W II terminie składania wniosków (1-31.08.2023) stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego  w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z I  naboru wniosków na użytki rolne i utrzymywane bydło; Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON
 • 1,20 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia  2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie owce, kozy i konie;
 • 2 zł/ 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do  wysokości niewykorzystanego limitu z wynikającego z faktur zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r.  –  na utrzymywane świnie owce, kozy i konie. Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi, 1,46 zł/1 litr ON

Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Informacje pod numerem telefonu 46 854 50 27 lub 46 854 50 10.

PRZYPOMINAMY!

Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

 1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej zakupionego od dnia 1 sierpnia 2022 r. do dnia 31 lipca 2023 r. w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni
 2. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w odniesieniu do bydła.
 3. Oświadczenie o średniej rocznej liczbie dużych jednostek przeliczeniowych koni będących w posiadaniu rolnika
 4. Współczynnik przeliczenia sztuk koni
 5. Zestawienie faktur stanowiące załącznik do ww. wniosków
 6. Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego
 7. Oświadczenie producenta rolnego o użytkowanych gruntach – dzierżawa.

 

Skip to content