Ogłoszenie o naborze kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

 

Informacja o  naborze kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024

 

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje o naborze kandydata do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla osoby z niepełnosprawnością w ramach realizowanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Programu „Opieka wytchnieniowa” dla JST – edycja 2024 finansowanego z  Funduszu Solidarnościowego.

Wymagania niezbędne:

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
– korzystanie z pełni praw publicznych;
– posiadanie stanu zdrowia pozwalającego na wykonywaniu usług opieki wytchnieniowej nad   osobą z niepełnosprawnością;
– posiadanie nieposzlakowanej opinii.

Usługę opieki wytchnieniowej w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością może świadczyć osoba niebędąca członkiem rodziny, opiekunem prawnym lub osobą faktycznie zamieszkującą z osobą z niepełnosprawnością:

  1. posiadająca dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie: asystent osoby niepełnosprawnej, pielęgniarka, siostra PCK, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, fizjoterapeuta lub
  2. posiadająca co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, doświadczenie w udzielaniu wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu.

Posiadanie doświadczenia, o którym mowa w pkt 2, może zostać udokumentowane pisemnym oświadczeniem podmiotu, który zlecał udzielanie bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami. Podmiotem tym może być również osoba fizyczna (a więc nie tylko osoba prawna, czy jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej), która zleciła udzielenie bezpośredniej pomocy osobie z niepełnosprawnością.

Ocena posiadania przez osobę doświadczenia w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami należy do realizatora Programu.

Informacja o warunkach zatrudnienia:

Praca na podstawie umowy – zlecenia na okres od dnia podpisania umowy do grudnia 2024 r. Praca w zależności od potrzeb opiekuna osoby z niepełnosprawnością w godzinach od 6.00 do 22.00 (nie więcej niż do 12 godzin dziennie w trybie ciągłym) w oparciu o kartę zlecenia usługi zgodnie z ustalonym harmonogramem realizacji usługi.

Zakres i miejsce wykonywania czynności opiekuna:

Do zadań opiekuna sprawującego opiekę wytchnieniową należeć będzie:

– odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa,

– okresowe zabezpieczenie potrzeb osoby z  niepełnosprawnością  w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

W szczególności wymagane jest wsparcie w :

  1. czynnościach samoobsługowych, w tym utrzymanie higieny osobistej;
  2. prowadzeniu gospodarstwa domowego i wypełnianie ról w rodzinie;
  3. przemieszczaniu się poza miejscem zamieszkania;
  4. podejmowaniu aktywności życiowej i komunikowaniu się z otoczeniem.

Miejsce:

Usługa opieki wytchnieniowej będzie odbywać się w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością z terenu Gminy Wiskitki.

Wymagane dokumenty:

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie:

Karty zgłoszeniowej z dokumentami poświadczających wykształcenie, ukończone kursy, doświadczenie w opiece nad osobą z niepełnosprawnością, zgodnie z wytycznymi Programu ,,Opieka wytchnieniowa’’ dla JST -edycja 2024

Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

Kartę zgłoszeniową należy złożyć osobiście lub za pomocą poczty na wskazany adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Plac Wolności 34, 96-315 Wiskitki.

do dnia 03.06.2024 r. do godz 15:00 z dopiskiem „Świadczenie usług w ramach opieki wytchnieniowej dla JST – edycja 2024”. Decyduje data faktycznego wpływu do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer tel. 46 854-50-35 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka. Osoba do kontaktu: Iwona Kozak.

 

 

Skip to content