OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WISKITKI w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

W związku z licznymi zgłoszeniami dotyczącymi psów biegających bez opieki na terenie naszej gminy przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

ZABRANIA SIĘ:

  1. Wypuszczania psów bez opieki;
  2. Pozostawienia psa bez dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny w wysokości 250,00 zł. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel narażony jest na grzywnę do 5 000,00 zł.

            Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

 

Wójt Gminy Wiskitki 

Franciszek Grzegorz Miastowski

Skip to content