Ogłoszenie

Informujemy że został ogłoszony przez  Wójta Gminy Wiskitki nabór kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku. Szczegółowe warunki postępowania publikujemy poniżej.


OGŁOSZENIE

z dnia 26 stycznia 2017 r.

o naborze kandydatów na członków komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych

 w otwartym konkursie ofert

 

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 r.  poz.1817)

Wójt Gminy Wiskitki ogłasza  nabór   kandydatów na członków Komisji konkursowej do opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 roku.

Informacje ogólne

  1. Celem niniejszego ogłoszenia jest wyłonienie kandydatów na członków komisji konkursowej wskazanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, którzy są zainteresowani udziałem w pracach komisji konkursowej w 2017 r.
  2. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny.

 Wymagania stawiane kandydatom

  1. W skład komisji konkursowej wchodzą osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, które spełniają następujące kryteria:

1) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w konkursie;

2) nie pozostają wobec oferentów  biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności;

3) mają doświadczenie w zakresie przygotowywania ofert na realizację zadań i/lub realizacji zadań.

III. Zadania Komisji konkursowej

Opiniowanie  ofert składanych przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.  poz.1817) w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2017 r.

Wybór kandydatów do prac w Komisji konkursowej

Wójt Gminy Wiskitki   powoła  5 członków Komisji konkursowej w składzie:

– 3 przedstawicieli organu wykonawczego,

– 2 przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  zgłoszonych  w wyniku ogłoszonego naboru. W przypadku zgłoszenia większej ilości kandydatur, wyłonienie 2 przedstawicieli nastąpi drogą losowania.

Miejsce i termin zgłaszania kandydatów

Zgłoszenia należy składać w formie pisemnej w Sekretariacie Urzędu Gminy Wiskitki /ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki/,  na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór do Komisji konkursowej”.

Termin składania zgłoszeń upływa w dniu 06 lutego 2017 r. o godz. 15:oo.

WÓJT GMINY

 Franciszek Grzegorz Miastowski

MATERIAŁY DO POBRANIA:

 

Skip to content