Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny

INFORMACJA WÓJTA GMINY WISKITKI
dotycząca rządowego programu dla rodzin wielodzietnych

Do korzystanie z programu i uzyskanie „Karty Dużej Rodziny” są uprawnieni członkowie rodziny wielodzietnej bez względu na jej dochód:

1. rodzic oraz jego małżonek mający na utrzymaniu co najmniej troje dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia, w przypadku, gdy dziecko uczy si ę w szkole lub w szkole wyższej – do ukończenia 25 roku życia, natomiast bez ograniczeń wiekowych – w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ,
2. o przyznanie karty mogą ubiegać się również rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka w których występuje troje lub więcej dzieci. „Karta Dużej Rodziny” przyznawana jest rodzinom zamieszkującym na terenie gminy Wiskitki.

Aby uzyskać „Kartę Dużej Rodziny„ należy złożyć wniosek o przyznanie karty. Składając wniosek o przyznanie Karty, należy przedłożyć do wglądu, oryginały lub odpisy następujących dokumentów potwierdzających uprawnienie do przyznania Karty:

1. w przypadku rodzice oraz małżonka rodzice dokument potwierdzający tożsamość;
2. w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
3. w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia- dokument potwierdzający tożsamość oraz zaświadczenie ze szkoły lub szkoły wyższej o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
4. w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności ;
5. w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinom domu dziecka postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka. Wnioski o przyznanie „Karty Dużej Rodziny” można pobierać w Urzędzie Gminy Wiskitki

Karta oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień przez coraz większą liczbę partnerów zarówno publicznych jak i prywatnych.
Dzięki Karcie osoby z rodzin wielodzietnych mogą korzystać m.in. z ustawowych zniżek na przejazdy kolejowe – rodzice lub małżonkowie rodziców 37 proc. na bilety jednorazowe oraz 49 proc. na miesięczne; zniżek w opłatach paszportowych – 75 proc. w przypadku dzieci i 50 proc. w przypadku rodziców i małżonków rodziców oraz darmowych wstępów do parków narodowych.
Na terenie powiatu żyrardowskiego jest 10 punktów partnerów prywatnych honorujących kartę, są wśród nich m.in. salony sieci komórkowych czy stacje paliw. Szczegółowa lista partnerów znajduje się na stronie: www.rodzina.gov.pl

Skip to content