Operacja „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Operacja „Budowa fragmentu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, Gmina Wiskitki”, mająca na celu budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jesionka, w tym także podłączenie mieszkańców do zbiorczej sieci kanalizacji sanitarnej.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Przewidywane wyniki operacji: Realizacja zadania wpłynie pozytywnie na poprawę warunków życia mieszkańców, rozwój gospodarczy oraz na poprawę ochrony środowiska w gminie Wiskitki. Operacja zadania będzie miała pozytywny wpływ na poprawę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie Gminy, a także przyczyni się do realizacji celów środowiskowych zawartych w RDW (Ramowa Dyrektywa Wodna).

Wartość dofinansowania: 1 544 864,00 zł

Skip to content