Pieniądze dla organizacji pozarządowych przyznane!

Jak co roku, Gmina Wiskitki zorganizowała otwarty konkurs ofert na realizację zdań publicznych. W tym roku do konkursu wpłynęło dziewięć ofert od klubów sportowych, stowarzyszeń oraz kół gospodyń i gospodarzy wiejskich działających na terenie Gminy Wiskitki.

Kwota, jaką przeznaczono na realizację zadań w ramach „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023” to 150 tys. zł.

– Program jest dużym wsparciem dla klubów sportowych działających w naszej gminie. Cieszę się, że aktywnie i z sukcesami oferty składają też koła gospodyń i gospodarzy wiejskich czy stowarzyszenia. To potwierdza, że decyzja o ujęciu w programie tych organizacji była bardzo dobra i jest duże zapotrzebowanie na tego typu pomoc – mówi Rafał Mitura, Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki.

W programie na 2023 rok przeznaczono 130 000 zł na szkolenie sportowe dzieci i młodzieży – piłka nożna, tenis stołowy oraz przygotowanie wielodyscyplinarne. Kwota 20 000 zł została przekazana, m.in. na prowadzenie warsztatów artystycznych, wspomaganie rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych oraz promowanie walorów turystycznych, społecznych i historycznych Gminy Wiskitki.

Szczegółowy wykaz przyznanych dotacji.

Skip to content