Pieniądze dla organizacji pozarządowych rozdzielone

Dziesięć ofert złożyły organizacje pozarządowe w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiskitki w 2021. W sumie o dotacje starało się sześć organizacji. Na realizację zadań Gmina Wiskitki przeznaczyła 150 tys. zł.

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu i wspieranie kultury i sztuki wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych przez prowadzenie działalności artystycznej i społecznej. To główne zadania, które przyjęto w Rocznym Programie współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021. 

Pod linkiem znajduje się szczegółowa lista organizacji wraz z przyznanymi dofinansowaniami  i punktacją.

Protokół z posiedzenia komisji

Skip to content