Pomoc dla producentów świń w związku z występowaniem ASF

W wyniku intensywnych działań i wniosków ministra Krzysztofa Jurgiela Komisja Europejska przygotowała projekt rozporządzenia przyznający Polsce pomoc dla gospodarstw utrzymujących do 50 świń z tytułu zaprzestania produkcji w związku z niespełnianiem wymagań rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń zmienionego rozporządzeniem z dnia 5 lipca 2017 r.

24 sierpnia 2017 r. projekt rozporządzenia wykonawczego Komisji uzyskał pozytywną opinię Komitetu ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych.

Zgodnie z rozporządzeniem do programu kwalifikować się będą producenci, którzy otrzymają nakaz zaprzestania produkcji świń i którzy:

  • w dniu wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń posiadali gospodarstwo na obszarze wymienionym w decyzji Komisji 2014/709/UE zmienionej decyzją 2017/1481/UE;
  • w okresie od 1 lipca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. posiadali średnio nie więcej niż 50 świń i w dniu kontroli, która doprowadziła do wydania decyzji nakazującej zaprzestanie produkcji wieprzowiny, posiadali co najmniej jedną świnię;
  • świnie opuściły gospodarstwo w czasie wyznaczonym przez odpowiednie władze, nie później niż 120 dni od wydania decyzji o nakazie zaprzestania produkcji świń;
  • złożyli wnioski w czasie wyznaczonym przez Polskę;
  • nie otrzymali do tych samych strat lub tych samych świń pomocy państwa, środków z ubezpieczenia lub pomocy ze środków weterynaryjnych.

Zaproponowane stawki pomocy to 33 EUR (około 141 PLN) za sztukę prosięcia do 20 kg oraz 52 EUR (około 222 PLN) za sztukę w przypadku innych świń.

Maksymalna liczba świń kwalifikujących się do pomocy: 10 000 prosiąt oraz 171 654 inne świnie. Łączny budżet to 9,3 mln EUR. Polska jest upoważniona do przyznania na tych samych warunkach pomocy w wysokości do 100% pomocy unijnej.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komisję Europejską publikacja rozporządzenia jest przewidywana do połowy września 2017 r.

Aktualnie trwają prace nad przepisami krajowymi mającymi na celu wdrożenie rozporządzenia Komisji.

 

Poniżej publikujemy ważne linki dotyczące kwestii afrykańskiego pomoru świń.

 

Linki do informacji odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)- Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

http://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Informacje-branzowe-aktualnosci/Afrykanski-Pomor-Swin

http://www.minrol.gov.pl/Ministerstwo/Biuro-Prasowe/Informacje-Prasowe/Pomoc-dla-producentow-swin2

Linki do informacji odnośnie Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF)- Główny Inspektorat Weterynarii:

https://www.wetgiw.gov.pl/719—asf-w-polsce

 

INFORMACJA- ASF-MRiRW

INFORMACJA- ASF-PIW

Skip to content