Program Rodzina 500 plus – Świadczenie wychowawcze

Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Wysokość świadczenia wychowawczego – 500 zł miesięcznie na dziecko

Świadczenie wychowawcze przysługuje:

 1. matce albo ojcu dziecka,
 2. opiekunowi faktycznemu dziecka (osobie faktycznie opiekującej dzieckiem, jeżeli wystąpiła z wnioskiem do sądu opiekuńczego o przysposobienie dziecka),
 3. opiekunowi prawnemu dziecka
 4. dyrektorowi domu pomocy społecznej

Świadczenie wychowawcze przysługuje do dnia ukończenia przez dziecko 18 roku życia

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę !!! 

W przypadku rodziców, którzy mają ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na drugie i kolejne dzieci, rodzice Ci składają od lipca 2019 r., jeden wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

UWAGA OD 1 LIPCA 2019 ROKU ZMIANY W 500+

WAŻNE !!!

W przypadku złożenia wniosku w okresie od dnia 1 lipca 2019 roku do dnia 30 września 2019 roku prawo do świadczenia 500+ ustala się od dnia 1 lipca 2019 roku (a w przypadku dzieci, na które 500+ jest już wypłacane od 1 października 2019 roku).

Uwaga na wnioski złożone od dnia 1 października 2019 roku – świadczenie 500+ przyznawane jest od miesiąca złożenia wniosku.

 

Wnioski w sprawie świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 1 sierpnia 2019 roku w budynku Urzędu Gminy Wiskitki pokój nr. 4 – na parterze, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Ośrodka.

 

 

Terminy realizacji przyjętych wniosków

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres (w tym na pierwsze dziecko !!!!!) złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami:

 • w okresie od dnia 1 lipca do dnia 31 sierpnia danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 października tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień i wrzesień 2019 roku)
 • w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 30 listopada tego roku. (z wyrównaniem za miesiąc: lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2019 roku)
 • w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 grudnia tego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
 • w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczenia 500+ oraz wypłata następuje do dnia 31 stycznia następnego roku. (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)
 • w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa 500+ oraz wypłata następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku (prawo do 500+ będzie ustalone od miesiąca złożenia wniosku)

 

 

 

“ŚWIADCZENIA 500+” NA NOWYCH ZASADACH OD 1 LIPCA 2019R.

 

 1. Kto jest uprawniony do otrzymywania świadczenia wychowawczego 500+ od lipca 2019 roku?

Od 1 lipca program Rodzina 500+ obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny.

 

 1. Gdzie należy składać wnioski?

Wnioski o przyznanie świadczenia na nowych zasadach można składać:

 • od 1 lipca 2019 roku drogą elektroniczną tj. przez stronę Ministerstwa Rodziny (empatia.mrpips.gov.pl), przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS;
 • od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Urzędzie

 

 1. Do kiedy trzeba złożyć wniosek, by móc uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych  zasadach już od startu programu, tj. od 1 lipca 2019 roku?

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca, rodzic dziecka, na które obecnie nie pobiera tego świadczenia, musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje takiemu rodzicowi, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 roku.

Jeśli  rodzic dziecka złoży wniosek po 30 września 2019 roku, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

 1. Co z terminami dla rodziców, którzy mają przyznane świadczenie na drugie i kolejne dziecko, a chcą wnioskować o „500+” również na pierwsze dziecko?

Rodzice, którzy mają obecnie przyznane świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dzieci do 30 września 2019 roku, składają od 1 lipca 2019 roku jeden wspólny wniosek o ustalenie prawa do świadczenia na wszystkie dzieci.

W ten sposób otrzymają od 1 lipca prawo do świadczenia na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobierają 500+), natomiast od 1 października br. na pozostałe dzieci (na które świadczenia są już przyznane do 30 września 2019 roku). Uwaga, rodzice ci muszą pamiętać aby złożyć wniosek do 30 września br., jeśli chcą otrzymać świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko z wyrównaniem od lipca br. 

 

 1. Kiedy zostaną wypłacone pierwsze pieniądze na nowych zasadach?

Wszystko zależy od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek. Tak przedstawiają się poszczególne, maksymalne  terminy wypłat w zależności od miesiąca złożenia wniosku:

 • złożenie wniosku w okresie lipiec – sierpień 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 października 2019 roku.
 • złożenie wniosku we wrześniu 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem od lipca, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 30 listopada 2019 roku.
 • złożenie wniosku w październiku 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od października, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 grudnia 2019 roku.
 • złożenie wniosku w listopadzie 2019 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od listopada, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 31 stycznia 2020  roku.
 • złożenie wniosku w okresie od 1 grudnia 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku oznacza, że świadczenie, z wyrównaniem jedynie od miesiąca złożenia wniosku, zostanie wypłacone najpóźniej do dnia 29 lutego 2020 roku.

 

 1. Do kiedy będzie przyznane prawo do świadczenia 500+?

Prawo do świadczenia 500+ będzie ustalone do końca maja 2021 roku.

 

 1. Czy procedura składania wniosku i przyznawania świadczeń zostanie uproszczona?

Od 1 lipca 2019 roku zniesione zostaje kryterium dochodowe. To oznacza, że  rodzice nie będą już musieli dokumentować swojej sytuacji dochodowej. Formularz wniosku został także znacznie uproszczony i skrócony. Dzięki temu łatwiej można składać wnioski drogą elektroniczną.

Od 1 lipca 2019 roku prawo do świadczenia wychowawczego nie jest już uzależnione od ustalenia alimentów na dziecko od drugiego rodzica w przypadku wniosków składanych przez rodziców samotnie wychowujących dziecko.

Zlikwidowany został także obowiązek rozstrzygania o przyznaniu świadczenia wychowawczego w drodze decyzji administracyjnej. Teraz  wydawana będzie szybsza i mniej pracochłonna informacja o przyznaniu świadczenia. Organ właściwy wyśle wnioskodawcy na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej informację potwierdzającą przyznanie świadczenia, zaś w przypadku braku adresu e-mailowego osoba ta będzie mogła odebrać informację o przyznaniu świadczenia w postaci papierowej. Jest to rozwiązanie, które funkcjonowało już w programie „Dobry start”. 

 

 1. Czy świadczenie będzie wypłacane w przypadku śmierci jednego z rodziców?

W przypadku śmierci jednego z rodziców, któremu świadczenie zostało wcześniej przyznane lub który zmarł przed rozpatrzeniem złożonego wniosku, wprowadzona zostaje ciągłość świadczenia wychowawczego. Oznacza to, że rodzic, który został z dzieckiem, nie traci automatycznie prawa do przyznanego świadczenia na dziecko. Aby zachować ciągłość świadczenia  rodzic, który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 miesięcy od dnia śmierci drugiego rodzica.

Powyższe rozwiązanie ma zastosowanie do spraw w których śmierć rodzica nastąpiła po dniu 30 czerwca 2019 roku.

 

9 Czy program obejmie teraz wszystkie dzieci w pieczy zastępczej?

Dotychczas świadczenia z programu „Rodzina 500+” otrzymywały dzieci w rodzinach zastępczych, rodzinnych domach dziecka oraz z placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego.  Od 1 lipca 2019 roku świadczenie otrzymają również dzieci umieszczone w innych instytucjonalnych formach pieczy zastępczej, czyli w pozostałych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych i  interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych. Program obejmie także dzieci umieszczone w domach pomocy społecznej.

 

 1. Jaki termin na złożenie wniosku mają świeżo upieczeni rodzice?

Od 1 lipca 2019 roku „świeżo upieczeni rodzice” będą mieli aż 3 miesiące od urodzenia dziecka na złożenie wniosku. Jeżeli wniosek zostanie złożony w tym terminie świadczenie 500+ zostanie przyznane i wypłacone z wyrównaniem od dnia narodzin dziecka.

 

 1. Co w przypadku sprawowania opieki naprzemiennej?

W przypadku sprawowania opieki naprzemiennej przez obojga rodziców do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia 500+ należy dołączyć odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach.

W takiej sytuacji kwotę świadczenia wychowawczego dla każdego z rodziców ustala się w wysokości połowy kwoty przysługującego za dany miesiąc świadczenia wychowawczego, tj. po 250 zł. miesięcznie.

 1. Co w przypadku zmiany miejsca zamieszkania osoby pobierającej świadczenie?

W sytuacji gdy rodzina otrzymująca świadczenia 500+ zmienia miejsce zamieszkania, powinna o tym fakcie niezwłocznie powiadomić organ wypłacający jej świadczenie. Wówczas dotychczasowy organ właściwy przekazuje informację o przyznanym świadczeniu 500+ wraz z aktami sprawy organowi właściwemu ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, w celu dalszej realizacji wypłaty. Organ właściwy ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby, której przyznano świadczenie wychowawcze, realizuje przyznane świadczenie 500+ bez konieczności wydawania kolejnej informacji. 

 1. Skąd pobrać wniosek o świadczenie wychowawcze „500+”?

Druki w wersji papierowej można pobrać:

 • w budynku Urzędu Gminy Wiskitki przy ul. Kościuszki 1 – na parterze w pokoju                    nr. 4  od lipca 2019 roku
 1. Kontakt:

Informacji na temat świadczenia wychowawczego i sposobu realizacji w Gminie Wiskitki udzieli pracownik Działu Świadczeń Wychowawczych pod numerem telefonu 46 855-50-34.

 

 

“DOBRY START” 300 ZŁ DLA UCZNIA

Dla kogo wsparcie ?


Świadczenie “Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczynające rok szkolny dzieci do ukończenia 20 roku życia. Dzieci niepełnosprawne uczące się w szkole otrzymają je do ukończenia przez nie 24 roku życia. Co ważne, rodzina będzie mogła liczyć na wsparcie niezależnie od posiadanego dochodu.

Ważne! Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Świadczenie nie przysługuje także osobom uczącym się w szkołach policealnych oraz szkołach dla dorosłych a także studentom.


Jak dostać świadczenie “Dobry Start” ?


Aby otrzymać wsparcie, należy złożyć wniosek. Może to zrobić mama lub tata dziecka, opiekun prawny lub opiekun faktyczny dziecka, a w przypadku dzieci przebywających w pieczy zastępczej – rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.Gdzie złożyć wniosek ?


Wniosek o przyznanie świadczenia należy złożyć w urzędzie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie na dziecko.

W przypadku Gminy Wiskitki z wnioskiem należy udać się do budynku Urzędu Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1,96-315 Wiskitki   – od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu. Warto zauważyć, że  gmina będzie wykorzystywać rozwiązania organizacyjne i teleinformatyczne, którymi posługuje się przy realizacji świadczenia wychowawczego 500+.


Kiedy złożyć wniosek ?


Wniosek będzie można składać już od 1 lipca danego roku online przez stronę Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia danego roku drogą tradycyjną (papierową).

Ważne! Wniosek należy złożyć do 30 listopada danego roku. Wnioski złożone po upływie tego terminu  pozostawia się bez rozpatrzenia.

 

Kiedy rodzina otrzyma wyprawkę ?


W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia.

Ważne! Złożenie wniosku o świadczenie “Dobry Start” w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż  do 30 września.


Uproszczona procedura


W przypadku tego świadczenia w celu usprawnienia procesu przyznawania świadczeń nie będzie wydawana decyzja administracyjna, będą one wydawane tylko w przypadku odmowy przyznania świadczenia oraz w sprawach nienależnie pobranych świadczeń.
Świadczenie “Dobry Start” jest zwolnione od podatku. Nie podlega egzekucji ani wliczeniu do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia.

Druki w wersji papierowej:

Do pobrania w budynku Urzędu Gminy Wiskitki przy ul. Kościuszki 1, – na parterze w pokoju nr. 4.

 

Druki w formie elektronicznej do pobrania:

 https://www.mpips.gov.pl/DobryStart/wzor-wniosku-o-swiadczenie

Podstawa Prawna:

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz.U. z 2018r. poz.1061)

Skip to content