Przed nami sesja budżetowa

Zapraszamy na XXVI Sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 29 grudnia 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr XXIV/2016 z Sesji Rady Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Informacja o opiniach i wnioskach Komisji.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016.
7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2016.
8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
9. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2017:

– odczytanie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
– odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
– odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
– dyskusja,
– głosowanie nad proponowanymi poprawkami,
– głosowanie projektu Uchwały Budżetowej.

10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011.
11. Podjęcie uchwały w Sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół i innych form wychowania przedszkolnego, prowadzonych na terenie gminy Wiskitki przez osoby prawne niebędące jednostką samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, a także trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowana przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5, pobieranych przez publiczne przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzone przez Gminę Wiskitki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia, udzielających schronienia osobom bezdomnym.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016 – 2020.
15. Interpelacje i zapytania Radnych.
16. Sprawy rożne.
17. Zakończenie obrad.

Skip to content