Rafał Mitura – Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

RAFAŁ MITURA

 • wybrany w wyborach Wójta Gminy Wiskitki w dniu 21 października 2018r.
 • ślubowanie wobec Rady Gminy Wiskitki złożone w dniu 19 listopada 2018r.
 • od 1 stycznia 2021 Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki

Kompetencje Burmistrza/Wójta Gminy

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm):

Art. 26a ust. 1

Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę.

Art. 30

 1. Wójt wykonuje uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.
 2. Do zadań wójta należy w szczególności:

1)      przygotowywanie projektów uchwał rady gminy,

2)      określanie sposobu wykonywania uchwał,

3)      gospodarowanie mieniem komunalnym,

4)      wykonywanie budżetu,

5)      zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych.

 1. W realizacji zadań własnych gminy wójt podlega wyłącznie radzie gminy.

Art. 31

Wójt kieruje bieżącymi sprawami gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz.

Art. 31a

Wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy.

Art. 31b

 1. Jeżeli w inny sposób nie można usunąć bezpośredniego niebezpieczeństwa dla życia ludzi lub dla mienia, wójt może zarządzić ewakuację z obszarów bezpośrednio zagrożonych.
 2. W przypadku wprowadzenia stanu klęski żywiołowej wójt działa na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

Art. 33

 1. Wójt wykonuje zadania przy pomocy urzędu gminy.
 2. Organizację i zasady funkcjonowania urzędu gminy określa regulamin organizacyjny, nadany przez wójta w drodze zarządzenia.
 3. Kierownikiem urzędu jest wójt.
 4. Wójt może powierzyć prowadzenie określonych spraw gminy w swoim imieniu zastępcy wójta lub sekretarzowi gminy.
 5. Kierownik urzędu wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.

Art.39 ust. 1 i 2

 1. Decyzje w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej wydaje wójt, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
 2. Wójt może upoważnić swoich zastępców lub innych pracowników urzędu gminy do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 1, w imieniu wójta.

Art. 46 ust. 1

Oświadczenie woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem składa jednoosobowo wójt albo działający na podstawie jego upoważnienia zastępca wójta samodzielnie albo wraz z inną upoważnioną przez wójta osobą.

Art. 52 ust. 1 i 1a

 1. Projekt budżetu przygotowuje wójt.

1a. Bez zgody wójta gminy rada gminy nie może wprowadzić w projekcie budżetu gminy zmian powodujących zwiększenie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach lub zwiększenie planowanych dochodów bez jednoczesnego ustanowienia źródeł tych dochodów.

Skip to content