Są wolne miejsca na bezpłatną rehabilitację dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

Oddział Regionalny Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) w Warszawie zachęca do skorzystania z bezpłatnych turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie! Wydłużono termin przyjmowania zgłoszeń.

Trwający 21 dni turnus rehabilitacyjny, łączy wypoczynek z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie chorób układu oddechowego dla dzieci urodzonych w latach 2007-2015(7-15lat). Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.

Harmonogram turnusów: Dzieci z terenu województwa mazowieckiego, będą miały możliwość skorzystania z turnusu organizowanego w Centrum Rehabilitacji Rolników „Sasanka” w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2022r.

Całkowity koszt pobytu oraz dojazdu wynajętym autokarem dziecka do CRR pokrywa Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Dodatkowo uczestnicy turnusów objęci są ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.

Wymogi: Wymogiem koniecznym jest podleganie przez jednego z rodziców (opiekunów prawnych) ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. W przypadku ubezpieczenia na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać co najmniej 12 miesięcy. Podstawą zgłoszenia dziecka jest złożenie wniosku o „skierowanie na rehabilitację leczniczą”, wypełnionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bądź lekarza specjalistę, prowadzącego leczenie. Do druku skierowania należy dołączyć:

zał.Nr.2„Informacjęostaniezdrowiadziecka”,wrazz

zał.Nr.7„Oświadczeniem/zgodą opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych”. Wymagane druki są dostępne do pobrania w najbliższej placówce KRUS bądź na

oficjalnej stronie internetowej Kasy: www.krus.gov.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń obowiązywała do 20 maja 2022 r. jednak została przedłużony w Oddziale Regionalnym KRUS ul. Mińska 25, 03-808 Warszawa

Dodatkowych informacji dotyczących turnusów rehabilitacji dla dzieci w KRUS udzielamy pod numerami telefonu: 22 590 68 58, 22 590 68 05.

druki-turnusy dzieci

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą

Wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą

Skip to content