Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 23 maja 2023r. o godz. 13:oo

Zapraszam na L Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 23 maja 2023r. o godz. 13:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr XLIX/2023 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wiskitki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki poniżej ulicy Kulinarnej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 51/XXII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki”.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ceny za ścieki bytowe dowożone do Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Guzowie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługę opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
15. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 60/XXXIV/21 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 9 września 2021r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych nieruchomości w obrębie Guzów Cukrownia.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Guzów.
17. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 25/IV/11 Rady Gminy Wiskitki z dnia 21 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w formie przetargowej nieruchomości niezabudowanej w obrębie Guzów Cukrownia.
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Guzów.
19. Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej za rok 2022:
– sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach;
– sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny;
– sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Wiskitki na lata 2021-2023.
20. Informacja o ocenie zasobów pomocy społecznej za rok 2022.
21. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
22. Wolne wnioski i informacje.
23. Zakończenie obrad.

Skip to content