Stypendium szkolne na rok 2019/2020

Wójt Gminy Wiskitki przypomina, że termin składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2019/2020 upływa dnia 15 września 2019 r., a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych dnia 15 października 2019 r.

Formularze wniosków dostępne są w:

  • sekretariatach szkół zlokalizowanych na terenie Gminy Wiskitki,
  • siedzibie Gminnego Centrum Edukacji w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, pok. 3.

Wypełnione zgodnie z informacją wnioski należy składać w sekretariacie Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

Godziny pracy urzędu:

  • poniedziałek, środa, czwartek w godz. 8.00 – 16.00
  • wtorek w godz. 8.00 – 17.00
  • piątek w godz. 8.00 – 15.00.

Uprawnionymi do otrzymania stypendium są uczniowie pochodzący z rodzin, w których miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium       nie przekracza kwoty określonej w przepisach art. 8 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1507 ze zm.), która aktualnie wynosi 528,00 zł netto.

Dochód należy wyliczyć za miesiąc poprzedzający miesiąc złożenia wniosku (tj. miesiąc sierpień br.).

W roku szkolnym 2019/2020 podobnie jak w latach ubiegłych stypendium szkolne przyznawane będzie w formie refundacji poniesionych kosztów. Oznacza to, że wypłata stypendium będzie realizowana wyłącznie na podstawie przedłożonych rachunków/faktur imiennych (wnioskodawcy) dokumentujących wydatki związane z edukacją ucznia.

Stypendium szkolne nie przysługuje:

  • uczniom, którzy nie mieszkają na terenie Gminy Wiskitki,
  • dzieciom z oddziałów przedszkolnych tzw. klasa „0”.

 

Skip to content