Świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy

Jednostką realizującą zadania z ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w zakresie świadczenia pieniężnego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy jest:

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach ul. Kościuszki 1, pokój nr 4

Tel. 46 854 50 35

Wnioski przyjmowane są w:

poniedziałek, środę, czwartek w godz. 8.00-16.00,

wtorek w godz. 8.00-17.00,

piątek w godz. 8.00-15.00.

O wypłatę świadczenia pieniężnego może ubiegać się każdy podmiot, a w szczególności osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo domowe.

Wysokość świadczenia to 40 zł dziennie za osobę.

Rekompensata kosztów wypłacana będzie wstecz (z dołu) za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – licząc od dnia ich przyjęcia do dnia złożenia wniosku – nie dłużej niż za okres 60 dni

Osoby ubiegające się o świadczenie zobowiązane są do złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, kartę osoby przyjętej do zakwaterowania oraz klauzulę informacyjną (dodatkowo w celu weryfikacji prosimy o zabranie ze sobą dokumenty potwierdzające datę przybycia do Polski lub potwierdzenie nadania numeru PESEL z zapisem otrzymania statusu UKR)

W ramach czynności weryfikacyjnych możliwa jest również wizja lokalna pracowników M-GOPS-u w miejscu zakwaterowania uchodźców podanym we wniosku.

UWAGA!  Specustawa nie obejmuje obywateli Ukrainy posiadających zezwolenie na pobyt stały/czasowy, oraz którzy posiadają zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, status uchodźcy, ochronę  uzupełniającą, zgodę na pobyt tolerowany.

Wniosek 

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.doc

załączniki

Zalacznik_do_wniosku 40 zł

Zalacznik_do_wniosku 40 zł.doc

klauzula RODO dla Polaków pomag. Ukrainie 40 zł

 

 

 

 

 

Skip to content