Świadczenie Wychowawcze program “Rodzina 500+”

Szanowni Mieszkańcy,

informujemy, iż wnioski o świadczenie wychowawcze na kolejny okres, który rozpocznie się 1 października 2017 r., można składać od 1 sierpnia 2017 r. w GOPS Wiskitki.

Wypełniony wniosek można złożyć osobiście lub przez internet. W tym ostatnim przypadku rodziny mają do wyboru aż 4 kanały online: za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, Profilu Zaufanego, PUE ZUS oraz bankowości elektronicznej.

Jeżeli złożymy wniosek w sierpniu, nie będziemy mieli przerwy w wypłacaniu świadczeń. Otrzymamy je w październiku. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Główne zasady przyznawania świadczeń pozostają bez zmian. Nadal będzie to nieopodatkowane świadczenie
w wysokości 500 zł miesięcznie, wypłacane do 18. roku życia dziecka, z kryterium dochodowym (800 lub 1200 zł netto na osobę w rodzinie) obowiązującym jedynie na pierwsze dziecko.

W przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze na jedno dziecko lub na pierwsze i kolejne dzieci rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2016. Prawo do świadczenia ustala się z uwzględnieniem określonych ustawą przepisów o utracie
i uzyskaniu dochodu.

Poniżej wykaz najistotniejszych zmian w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci które będą miały zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego na okres rozpoczynający się 1 października 2017 r.

 

  1. Konieczność ustalenia alimentów na dziecko od drugiego z rodziców w przypadku ubiegania się o świadczenie wychowawcze przez osobę samotnie wychowującą dziecko
  2. Nowe regulacje dotyczące stosowania przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu
  3. Nowe zasady ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne
  4. Składanie oświadczeń wyłącznie przez wnioskodawcę
  5. Nowe formularze wniosków http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze/

 

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/najnowsze-zmiany-w-swiadczeniach-rodzinnych-i-funduszu-alimentacyjnym/#akapit2

Akty prawne dotyczące Ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci

http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/prawo/

 

Poniżej zamieszczany nowe wzory formularzy.

SW-1_wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego

ZSW-01_oświadczenie o dochodach

ZSW-3_oświadczenie o wielkości gospodarstwa

ZSW-04_oświadczenie o wysokości składek

 

 

Skip to content