Tworzą lokalną strategię rozwoju po raz trzeci

Już po raz trzeci w 16-letniej historii istnienia Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania “Kraina Rawki” przystępujemy do tworzenia wieloletniej koncepcji, jaką jest dokument Lokalnej Strategii Rozwoju. W poprzedniej perspektywie unijnej 2014-2020 pozyskaliśmy i rozdysponowaliśmy na naszym obszarze ponad 8 mln zł, które przełożyły się na wiele inicjatyw, setki projektów i tysiące zaangażowanych osób.

Zapraszam do włączenia się w prace zmierzające do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju LGD “Kraina Rawki” na lata 2023-2027. Dokument ten po zatwierdzeniu przez samorząd województwa łódzkiego umożliwi pozyskanie środków finansowych na realizację zadań, inwestycji i inicjatyw, które wpłyną na rozwój Naszego Regionu oraz przyczynią się do poprawy życia ich mieszkańców.

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety oraz przygotowanie fiszki projektowej. Zawarte w nich dane, opinie i wskazówki co do Państwa potrzeb i oczekiwań posłużą między innymi do określenia przez LGD „Kraina Rawki” rodzaju i zakresu projektów, które będą mogły być dofinansowane w ramach programu Leader w najbliższych latach. m.in. na podstawie wniosków uzyskanych z analizy ankiet zostaną określone cele i kierunki działań LGD „Kraina Rawki”.

Jesteśmy przekonani, że głos mieszkańców naszego obszaru, lokalnych liderów, członków i sympatyków naszej LGD, przedsiębiorców, samorządowców, wnioskodawców, przedstawicieli organizacji pozarządowych jest szczególnie ważny, aby cele, jakie sobie wytyczymy i działania, które zaplanujemy, pokrywały się z rzeczywistymi potrzebami lokalnymi i mogły skutecznie przyczynić się do rozwoju oraz właściwego wykorzystania istniejącego potencjału i zasobów.

Zależy nam abyście Państwo włączyli się w budowanie Lokalnej Strategii Rozwoju, ponieważ szeroka grupa interesariuszy pozwoli na uwzględnienie jak najszerszego głosu mieszkańców, w tym z grup defaworyzowanych. Państwa odpowiedzi i pomysły zostaną wykorzystane przez nas wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Zarząd LGD „Kraina Rawki”

Ankieta: https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=49e101c0&b=fd1315e8a&c=740f09be

Fiszka projektowa: https://ankieta.omikronbadania.pl/questo/b.php?a=e80baa1f&b=fd1315e8a&c=740f09be&d=1

 Dokumenty można składać:

  1. Ankiety poprzez wypełnienie formularza online.
  2. Wypełnione on-line, wydrukowane i podpisane ręcznie fiszki drogą elektroniczną na adres: biuro@krainarawki.eu
  3. Pocztą tradycyjną na adres: LGD “Kraina Rawki”, Stara Rossocha 1, 96-200 Rawa Mazowiecka (decyduje data wpływu do LGD).
  4. Osobiście w biurze LGD.

Termin składania dokumentów do 31 października 2022 roku do godziny 18.00

 

Skip to content