Uwaga na fajerwerki!

W związku ze zbliżającym się Sylwestrem, wspólnie z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Żyrardowie apelujemy i przypominamy o wymogach bezpieczeństwa obowiązujących przy sprzedaży i użytkowaniu wyrobów pirotechnicznych:fajerwerki

1. W dużych obiektach handlowych jednokondygnacyjnych ( supermarketach itp.) sprzedaż wyrobów pirotechnicznych może być prowadzona w wydzielonych stoiskach, które powinny być zlokalizowane na ciągach komunikacyjnych dla klientów wychodzących z zakupami z obiektu, możliwie daleko od głównych strumieni ludzi, z dala od głównych wyjść ewakuacyjnych z obiektu, najlepiej już poza obrębem ciągu kas. Z uwagi na przewidywaną dużą sprzedaż wyrobów pirotechnicznych w tych obiektach należy liczyć się z koniecznością stworzenia magazynów z ich zapasami. Wskazanym jest, aby po zakończeniu działalności handlowej (w porze nocnej) i w dniach wolnych od pracy wyroby pirotechniczne ze stoisk handlowych były przechowywane w pomieszczeniu magazynowym.

2. Magazynowanie wyrobów pirotechnicznych w dużym obiekcie handlowym powinno być prowadzone w wydzielonym pożarowo pomieszczeniu przeznaczonym wyłącznie do tego celu. Pomieszczenie to nie może być zlokalizowane w piwnicy oraz bezpośrednio przy ciągach komunikacyjnych czy też pomieszczeniach, w których przebywać mogą duże grupy ludzi. Wskazanym jest, aby zlokalizowane ono zostało w części jednokondygnacyjnej obiektu.

3. Dopuszczalne jest również magazynowanie wyrobów pirotechnicznych w kontenerach stalowych, które powinny być zlokalizowane możliwie jak najdalej od obiektu handlowego jak również w bezpiecznej odległości od otwartych składowisk materiałów palnych ( m.in. palet, opakowań, śmietników itp.), na terenie zabezpieczonym przed dostępem osób postronnych. Za minimalne odległości w rozpatrywanym przypadku należy uznać odległość 20 m kontenerów magazynowych z wyrobami pirotechnicznymi od sąsiednich budynków i obiektów budowlanych.. Magazyny powinny być oznakowane znakami bezpieczeństwa zgodnie z PN-92/N-01256-01 Znaki Bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa.

4. Stoisko sprzedaży powinno posiadać – o ile to możliwe – gabloty, do przechowywania wyrobów pirotechnicznych, z których towar może podawać klientowi tylko uprawniony sprzedawca. Wyroby pirotechniczne powinny być w miejscu sprzedaży posortowane w sposób widoczny wg klas dopuszczonych do sprzedaży Stoisko powinno być wyposażone w odpowiednie tablice informacyjne o zakazach:
• sprzedaży materiałów pirotechnicznych osobom nieletnim
• otwierania opakowań wyrobów pirotechnicznych na terenie obiektu,
• wnoszenia wyrobów pirotechnicznych do innych części obiektu,
• użytkowania wyrobów pirotechnicznych w obiekcie jak również na terenie do niego przyległym.

5. Stoisko powinno być wyposażone w gaśnicę proszkową 6 kg z proszkiem przeznaczonym do gaszenia pożarów typu A, B, C oraz koc gaśniczy, a personel znajdujący się w pobliżu i obsługujący powinni być specjalnie pouczeni o zasadach bezpieczeństwa przy sprzedaży wyrobów pirotechnicznych, a także powinni posiadać sprawdzone umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Nie kupuj petard niewiadomego pochodzenia bez polskich oznaczeń i instrukcji obsługi.

Apeluję również do organizatorów bali i zabaw noworocznych na zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność zapewnienia odpowiednich warunków związanych z bezpieczeństwem ludzi, w szczególności w zakresie ewakuacji. Szczególną rozwagę należy zachować podczas używania materiałów pirotechnicznych takich jak: petardy, race itp. Nie wolno doprowadzać do eksplozji w pomieszczeniach np: salach tanecznych, restauracyjnych i innych lokalach rozrywkowych.
Na zorganizowanie profesjonalnych pokazów pirotechnicznych w miejscach publicznych, niezbędne jest uzgodnienie warunków zabezpieczenia tychże pokazów z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej przez firmę posiadającą koncesję.
Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane tylko osobom pełnoletnim.

Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie, osobom niepełnoletnim, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2

Z okazji zbliżającego się Sylwestra i Nowego Roku wszystkim mieszkańcom naszego powiatu w imieniu swoim oraz wszystkich strażaków powiatu żyrardowskiego życzę szczęśliwego Nowego Roku 2017.

Państwowej Straży Pożarnej w Żyrardowie
mł. bryg. mgr inż. Roman Murgrabia

Skip to content