Wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 -2028

Gmina Wiskitki  za pośrednictwem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach realizuje wieloletni rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” zaplanowany na lata 2024-2028. W ramach programu zapewnia pomoc zarówno osobom starszym, niepełnosprawnym, o niskich dochodach, jak i dzieciom do czasu  podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej, które wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji, spełniających warunki otrzymania pomocy wskazanej w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

Pomoc w zakresie dożywiania może być przyznana w formie posiłku, świadczenia pieniężnego w postaci zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych, nieodpłatnie osobom i rodzinom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub dochód w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego, o którym mowa odpowiednio w art. 8  ustawy o pomocy społecznej tj.

  • osoby samotnie gospodarującej kryterium wynosi: 776 zł x 200%= 1552 zł.
  • osoby w rodzinie kryterium dochodowe wynosi : 600 zł x 200% = 1200 zł.

marcu 2024 r. została podpisana umowa na  realizację wieloletniego rządowego programu „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024- 2028 Wojewoda Mazowiecki  przyznał dofinansowanie ze środków budżetu państwa  w wysokości 26296 zł. W ramach środków własnych  Gmina Wiskitki zobowiązała się do wydatkowania kwoty nie mniejszej niż 20% planowanego kosztu Programu lub kosztu realizacji zadania ogółem w 2024 r. tj. 6574 zł.

Szczegółowe informacje w sprawie otrzymania pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 można uzyskać w Miejsko –Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wiskitkach, pod numerem telefonu (46) 854 50 35.

Skip to content