Właścicielu – pilnuj swojego psa

W ostatnim okresie nasiliło się zjawisko dużej liczby psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po terenie gminy narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg i samych mieszkańców, a w szczególności dzieci.

Większość takich przypadków spowodowana jest nieodpowiedzialną postawą właścicieli czworonogów, którzy nie trzymają ich w zamkniętej posesji, pozwalając biegać samowolnie po drogach i innych terenach użyteczności publicznej. Praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości tzw. „bezdomne” psy mają swoich właścicieli tylko są nieodpowiednio dopilnowane.

W związku z powyższym przypominamy mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki, to znaczy trzymania ich na terenie swoich posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, ponadto musi być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Ponadto zgodnie z art. 10a ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 638 ze zm.) ,,Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel zwierzęcia zgodnie z art. 166 Kodeksu wykroczeń narażony na karę grzywny albo karę nagany. Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Każdy właściciel czworonoga powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej  30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Skip to content