Wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Mieszkańcy,
do 14 września 2017 r. można składać wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom – “Wyprawka szkolna” dla uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do szkół zlokalizowanych na terenie gminy Wiskitki.

Wszelkie informacje w sprawie uzyskania dofinansowania udzielane są w szkołach do których będą uczęszczać uczniowie uprawnieni do otrzymania pomocy.

Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę:
Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników (w szczególnych przypadkach również materiałów edukacyjnych) jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Uwagi:

I.Uprawnieni uczniowie oraz kryteria jakie należy spełnić, aby otrzymać pomoc finansową:

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia w zawodach,dopuszczonych do użytku szkolnego, będzie udzielana uczniom:

 1. słabowidzącym,
 2. niesłyszącym,
 3. słabo słyszącym,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – uczęszczającym w roku szkolnym 2017/2018 do szkół dla dzieci i młodzieży do:

 • klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia
 • klasy I branżowej szkoły I stopnia,
 • liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy lub do klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, liceum plastycznego lub klas VII-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, lub liceum plastycznego.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klas II i III szkoły podstawowej, klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy – pomoc w formie dofinansowania udzielana będzie również na zakup materiałów edukacyjnych.

Zakup materiałów edukacyjnych nie dotyczy uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym  lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2017/2018 do klasy II i III szkoły podstawowej, gdy uczniowie ci korzystają z darmowego podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej, zapewnionego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

II.  Wysokość pomocy finansowej dla uczniów w formie dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych będzie wynosić:

Typ szkoły/klasa

Wysokość dofinansowania

Dla uczniów: z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – w klasach II-III szkoły podstawowej, którzy nie korzystają z podręcznika do zajęć z zakresu edukacji wczesnoszkolnej zapewnionego przez MEN.

do kwoty 175 zł

Dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia, klasy I branżowej szkoły I stopnia, liceum ogólnokształcącego, technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy.

do kwoty 225 zł

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do klasy II i III dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia lub klasy I branżowej szkoły I stopnia.

do kwoty 390 zł

Dla uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, uczęszczających do liceum ogólnokształcącego, technikum, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas IV–VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas VII–IX ogólnokształcącej szkoły baletowej albo liceum plastycznego.

do kwoty 445 zł

Opłaty:Termin i sposób załatwienia sprawy:

Bez opłat

 1. Rodzic lub prawny opiekun składa wniosek u dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018 w terminie do 14 września 2017 r.Wzór wniosku – do pobrania na dole strony
  Wniosek będzie dostępny również  w szkole, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2017/2018.
 2. Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. Wnioski rozpatruje dyrektor szkoły.
 4. Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją Wójtowi Gminy.
 5. Wójt Gminy przekazuje środki na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych na rachunek bankowy szkoły.
 6. Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych – do wysokości przyznanej pomocy, po przedłożeniu dowodu zakupu, tj.:
  – faktury,
  – rachunku,
  – paragonu,
  – oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych (do oświadczenia o zakupie, o którym mowa powyżej, należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”).
 7. W przypadku zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych dla grupy uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, środki finansowe na pokrycie kosztu zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych są zwracane rodzicom ucznia (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom do wysokości wartości przyznanej pomocy, po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego:
  – imię i nazwisko ucznia;
  – nazwę i adres szkoły;
  – klasę, do której uczeń będzie uczęszczał;
  – wykaz zakupionych podręczników lub materiałów edukacyjnych;
  – kwotę zakupu;
  – datę zakupu;
  – czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu.

Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.

Informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. –„Wyprawka szkolna” można również znaleźć na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej:
https://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-wyprawka-szkolna-przyjety-przez-rade-ministrow.html

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Podstawa prawna:

 Wymagane wnioski i dokumenty:

Do wniosku należy dołączyć kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego o którym mowa w art. 127 ust 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Skip to content