Wójt Gminy Wiskitki prowadzi nabór do Żłobka Publicznego w Wiskitkach

Wójt Gminy Wiskitki prowadzi nabór do Żłobka Publicznego w Wiskitkach na stanowiska:

 1. OPIEKUNKI DZIECIĘCE:

Spełnienie wymagań określonych w art. 16 i 18 ustawy z dnia 04.02.2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 w zakresie wykształcenia i stażu pracy czyli spełnienia jednego
z niżej wymienionych warunków:

1.Opiekunem w żłobku może być osoba :

1) posiadająca kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub

2) która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.

 1. Opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:

1) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub

2) średnie lub średnie branżowe oraz:

 1. a) co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
 2. b) przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub w klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna, o którym mowa w ust. 1.
 3. Jeżeli osoba, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć
  80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

 

 1. DYPLOMOWANA PIELĘGNIARKA/POŁOŻNA

Wymagania:

 • wykształcenie kierunkowe średnie lub wyższe
 • aktualne prawo wykonywania zawodu

 

 1. POMOC OPIEKUNKI:

Wymagania:

 • miłe usposobienie
 • sympatia i szacunek do dzieci

 

 1. SPRZĄTACZKA/OBSŁUGA

Zadania:

 • utrzymywanie w czystości pomieszczeń Żłobka

 

 1. POMOC KUCHENNA

Zadania:

 • pomoc w przygotowywaniu posiłków dla Żłobka

 

Składanie aplikacji na ww. stanowiska pracy odbywa się w SEKRETARIACIE Urzędu Gminy Wiskitki przy ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

Skip to content