Wybory członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe, związki i porozumienia organizacji pozarządowych oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395), prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego do zgłaszania kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji.

Zgodnie z Uchwałą nr 1290/173/16 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 23 sierpnia 2016 r. w sprawie „Trybu powoływania członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego” zgłoszenia należy przesłać wypełniając Kartę zgłoszenia kandydata na członka do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.

W celu zapewnienia reprezentatywności w Radzie przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie według miejsca prowadzenia ich działalności, Województwo Mazowieckie zostaje podzielone na osiem obszarów, obejmujących:

1) Miasto st. Warszawa;
2) powiaty: garwoliński, legionowski, miński, nowodworski, otwocki, pułtuski, wołomiński  i wyszkowski;
3) powiaty: grodziski, grójecki, piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, żyrardowski i warszawski – zachodni;
4) powiaty: gostyniński, Płock – miasto, płocki i sierpecki;
5) powiaty: ciechanowski, mławski, płoński i żuromiński;
6) powiaty: makowski, Ostrołęka – miasto, ostrołęcki, ostrowski i przasnyski;
7) powiaty: łosicki, Siedlce – miasto, siedlecki, sokołowski i węgrowski;
8) powiaty: białobrzeski, kozienicki, lipski, przysuski, Radom – miasto, radomski, szydłowiecki i zwoleński.

W każdym obszarze, oprócz obszaru obejmującego Miasto St. Warszawę, wybrany zostanie jeden przedstawiciel organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. W obszarze obejmującym Miasto st. Warszawę wybranych zostanie dwóch przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Możliwość zgłoszenia kandydata w danym obszarze ma organizacja prowadząca działalność w co najmniej jednym z powiatów na jego terenie.

Kandydat na członka Rady może zostać zgłoszony w tylko jednym wybranym obszarze. Każdy podmiot dokonujący zgłoszenia może zgłosić wyłącznie jednego kandydata.

Zgłoszenie kandydata zawiera:
1) dane organizacji potwierdzające jej uprawnienie do zgłoszenia kandydata, zawierające:
a) nazwę,
b) wskazanie siedziby,
c) podpisy osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania;
2) określenie obszaru, który reprezentować będzie kandydat;
3) imię i nazwisko zgłaszanego kandydata;
4) uzasadnienie kandydatury.

Do zgłoszenia kandydata załącza się:
1) imienne rekomendacje dla kandydata pochodzące od co najmniej pięciu innych organizacji pozarządowych, związków i porozumień organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, w związku z kandydowaniem do Rady, zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
2) dokumenty potwierdzające osobowość/zdolność prawną podmiotu zgłaszającego oraz podmiotów rekomendujących zawierające informacje na temat: sposobu reprezentacji, osób uprawnionych do reprezentowania, nazwy i siedziby – w przypadku organizacji/podmiotów, których dane nie są dostępne w Krajowym Rejestrze Sądowym;
3) CV kandydata;
4) oświadczenie kandydata:
a) o niekaralności za przestępstwa umyślne oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
b) o wyrażeniu zgody na kandydowanie,
c) o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji i dokumentacji powołania i funkcjonowania Rady (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), zgodnie z wzorem określonym w załączniku do ogłoszenia;
5) zgodę kandydata na upublicznienie wskazanych informacji zawartych w zgłoszeniu.

Do zgłoszenia załączyć należy oświadczenie podmiotu zgłaszającego kandydata o prowadzeniu działalności na terenie województwa mazowieckiego opatrzone datą i podpisane przez osoby statutowo upoważnione do reprezentowania organizacji lub posiadające stosowne pełnomocnictwo.

Zgłoszenie kandydata wraz z wymaganymi załącznikami należy w terminie określonym w ogłoszeniu o otwarciu procedury wyłaniania kandydatów na członków Rady dostarczyć w jeden z wymienionych niżej sposobów:
1) w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego”:
a) bezpośrednio w jednym z punktów Kancelarii Ogólnej Urzędu: w godzinach 8.00 – 16.00,
b) bezpośrednio w  jednej z Delegatur Urzędu: Delegatura w Ciechanowie ul. Wodna 1, Delegatura w Ostrołęce ul. Piłsudskiego 38, Delegatura w Płocku ul. Kolegialna 19, Delegatura w Radomiu ul. Kościuszki 5a, Delegatura w Siedlcach ul. Wiszniewskiego 4,
w godzinach: 8.00 – 15.00,
c) za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Jagiellońska 26, 03-719 Warszawa;
2) w formie elektronicznej (skan w formacie PDF) na adres e-mail mrdpp@mazovia.pl.

Kandydatury można zgłaszać do dnia 7 października 2016 r. Zgłoszenia złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

W przypadku stwierdzenia błędów lub braku jednego lub więcej elementów zgłoszenia, wnioskodawca zostanie poproszony o usunięcie tych błędów lub braków w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania wezwania. Nieusunięcie błędów lub braków będzie powodowało nierozpatrzenie wniosku.

Po zakończeniu procesu weryfikacji formalnej zgłoszeń kandydatury zostaną niezwłocznie zaprezentowane:
1) stronie internetowej Urzędu www.mazovia.pl;
2) na stronie internetowej www.dialog.mazovia.pl;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej;
4) na tablicach ogłoszeń w Urzędzie i w delegaturach Urzędu;
5) w portalu www.ngo.pl
wraz z zaproszeniem do oddawania głosów na poszczególnych kandydatów do Rady.

Skip to content