Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

Wydawanie żywności dla Mieszkańców Miasta i Gminy Wiskitki

  • 26.10.2023 r. w godz. 14.00 – 16.00
  • 27.10.2023 r. w godz. 10.00 – 12.00

Miejsce: Wiskitki, Plac Wolności 34, budynek dawnej Szkoły Podstawowej, wejście od strony Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiskitkach przypomina, że trwa wydawanie skierowań niezbędnych do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2021 Plus, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Skierowania wydane od czerwca 2023 r. uprawniają do odebrania artykułów spożywczych w październiku 2023 r.

Pomoc skierowana jest do osób i rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji, których dochód miesięczny nie przekracza:
• 1 823,60 zł. dla osoby samotnie gospodarującej;
• 1 410,00 zł. dla osoby w rodzinie.

Sytuację dochodową osoby lub rodziny ustala się na podstawie następujących dokumentów (dochody uzyskane w m-cu poprzedzającym wydanie skierowania):
decyzja właściwego organu lub odcinek otrzymania renty, emerytury;
zaświadczenie na SPECJALNYM DRUKU o wysokości wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia na umowę o pracę, umowę agencyjną, umowę zlecenie, umowę o dzieło, zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy i składek ZUS (dochód netto) – DRUK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY INTERNETOWEJ oraz otrzymać w siedzibie M-GOPS w Wiskitkach;
aktualny nakaz płatniczy-podatkowy albo zaświadczenie Urzędu Gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w ha przelicz.;
• zaświadczenie o wysokości przyznanego zasiłku dla osób bezrobotnych;
• dowód otrzymywania lub płacenia alimentów;
• decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne, np. zasiłek rodzinny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy;
• inne dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji osobistej, rodzinnej, dochodowej i majątkowej.

W przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego przyjmuje się że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 345 zł.

Skierowanie wydawane jest po dostarczeniu kompletu dokumentów.

Niezbędnych informacji udzielają pracownicy socjalni w godzinach pracy tut. Ośrodka pod nr telefonu: 46 892 11 24.

Skip to content