Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

Wójt Gminy Wiskitki działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Wiskitki przeznaczonych do sprzedaży, zgodnie z poniższym wykazem który jest do pobrania tu.

Termin, miejsce i warunki zbycia nieruchomości zostaną podane w odrębnym ogłoszeniu o przetargu.

Wykaz został podany do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie o zasięgu powiatowym i krajowym, na stronach internetowych Urzędu Gminy Wiskitki: www.wiskitki.bip.net.pl, www.wiskitki.pl, na tablicy sołeckiej Sołectwa Wiskitki, a także na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu ww. nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 i 2 z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.), mogą składać wnioski o nabycie ww. nieruchomości w terminie do dnia 11.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki.

Dodatkowe, szczegółowe informacje o nieruchomościach można uzyskać w pok. 18, tel. (46) 854-50-21 

Wójt Gminy Wiskitki

Franciszek Grzegorz Miastowski  

 

Skip to content