XLI Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 19 maja 2022r. o godz. 12:00.

Miejsce obrad:
– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów nr XXXIX/2022 i nr XL/2022 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Starowiskitki w drodze bezprzetargowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie na okres 5 lat w trybie bezprzetargowym części pomieszczenia zlokalizowanego w budynku przy ul. Kościuszki 1 w Wiskitkach.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 8/XXXVIII/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dn. 26 stycznia 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu lokalu użytkowego w Guzowie przy ul. Ogińskiego 4.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi.
15. Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej za rok 2021:

– sprawozdanie z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach;
– sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny;
– sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Wiskitki na lata 2021-2023.

16. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2021.
17. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XLI sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 19 maja 2022r.

Skip to content