XLIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 23 sierpnia 2022r. o godz. 13:oo.

Miejsce obrad:
– Sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wiskitki.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2022 rok.
8. Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę nr 26/XLI/22 Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 19 maja 2022r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Starowiskitki w drodze bezprzetargowej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2023-2030, w tym trybu konsultacji.
10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.
11. Sprawy różne.
12. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XLIII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 23 sierpnia 2022r.

Skip to content