XLVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLVII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 15 grudnia 2022r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów nr XLV/2022 i nr XLVI/2022 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
13. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2023:
− odczytanie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
− odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
− odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
− dyskusja,
− głosowanie nad proponowanymi poprawkami,
− głosowanie projektu Uchwały Budżetowej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej na okres 10 lat, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 41 w miejscowości Oryszew Osada.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 51/XXII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki”.
18. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 52/XXII/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 13 sierpnia 2020r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
19. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiskitki za rok szkolny 2021/2022.
20. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
21. Wolne wnioski i informacje.
22. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XLVII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 15 grudnia 2022r.

Skip to content