XLVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XLVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 19 stycznia 2023r. o godz. 12:oo.

Miejsce obrad:
sala konferencyjna Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki (ul. Kościuszki 1; 96 – 315 Wiskitki).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołu nr XLVII/2022 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym lokalu użytkowego nr 12 zlokalizowanego w Wiskitkach, ul. Plac Wolności 17.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Wiskitkach.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu, uwzględnianej przy obliczaniu zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci, młodzieży, uczniów oraz rodziców.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania świadczenia pieniężnego w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc udzieloną w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki
14. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
15. Wolne wnioski i informacje.
16. Zakończenie obrad.

Wykaz głosowań Radnych – XLVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 19 stycznia 2023r.

Skip to content