XXIV sesja Rady Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXIV sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 25 listopada 2020r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:

 • Rada Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 (wejście główne – od strony ul. Kościuszki).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXIII/2020 z Sesji Rady Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy Wiskitki.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej, ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wiskitki nieruchomości w drodze darowizny.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Wiskitki.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego przekazania Gminie Wiskitki nieruchomości.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „ Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wiskitki na lata 2019-2022 z perspektywą do 2026”.*
 17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Antoniew.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Franciszków.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Łubno.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki przy obwodnicy Żyrardowa, drodze krajowej nr 50.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki, poniżej autostrady A2.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki, poniżej ul. Kulinarnej.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wiskitki dotyczącego obszaru miejscowości Wiskitki w zakresie działki nr ew. 374 i 377/2.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Rocznego Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody Wójtowi Gminy Wiskitki na zawarcie porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Baranów, Gminą Wiskitki i Gminą Teresin.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Wiskitkach.
 29. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu.
 30. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiskitki za rok szkolny 2019/2020.*
 31. Analizy oświadczeń majątkowych.
 32. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 33. Wolne wnioski i informacje.
 34. Zakończenie obrad.

Wykaz imiennych głosowań radnych podczas XXIV sesji Rady Gminy Wiskitki.

Skip to content