XXV sesja Rady Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXV sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 28.12.2020r. o godz. 12:oo.

Miejsce obrad:

 • Rada Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 (wejście główne – od strony ul. Kościuszki).

Porządek obrad

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
 4. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Wnioski i opinie Komisji Rady Gminy Wiskitki.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2020.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2020.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 10. Podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Wiskitki na rok 2021:
 • odczytanie projektu Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem,
 • odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
 • odczytanie opinii stałych Komisji Rady,
 • dyskusja,
 • głosowanie nad proponowanymi poprawkami,
 • głosowanie projektu Uchwały Budżetowej.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Teresin.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania terminu spłaty oraz rozkładania na raty płatności należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Wiskitki lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organów uprawnionych do udzielania tych ulg.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Wiskitki na lata 2021-2028”.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla terenu Gminy Wiskitki na lata 2020-2035”.*
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia ośrodka wsparcia oraz zasad funkcjonowania i odpłatności Klubu „Senior+” w Gminie Wiskitki.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Wiskitki.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2023.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021-2023.
 14. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 15. Wolne wnioski i informacje.
 16. Zakończenie obrad.
Skip to content