XXVI sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Miejsce obrad:

 • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w świetlicy Szkoły Podstawowej w Wiskitkach ul. Kościuszki 25 (wejście główne – od strony ul. Kościuszki).
  /Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz . 713 z późn. zm.)./

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 4. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Wiskitkach oraz nadania mu statutu.
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za pobyt i wyżywienie dziecka w Żłobku Publicznym w Wiskitkach.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu nr 1 do Porozumienia stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 91/XXV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 28 grudnia 2020r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie międzygminnego porozumienia z Gminą Teresin dotyczącego uruchomienia komunikacji autobusowej na liniach łączących obszar Gminy Teresin z Gminą Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania „Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wiskitki na lata 2021-2027”, w tym tryb konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
 9. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXVI sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 26 stycznia 2021r.

Skip to content