XXVII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXVII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbyła się w dniu 26 lutego 2021r. o godz. 11:oo.
Miejsce obrad:

 • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

PORZĄDEK OBRAD:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr XXIV/2020, nr XXV/2020 i nr XXVI/2021 z Sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady,
  – przyjęcie planów pracy Komisji na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonych na terenie gminy Wiskitki.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Wiskitki nieruchomości w drodze darowizny.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości oznaczonej nr ew. działki 21/2, obręb ewidencyjny Guzów, będącej własnością Gminy Wiskitki.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości, oznaczonej nr ew. działki 50/6, obręb ewidencyjny Oryszew Osada, będącej własnością Gminy Wiskitki.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w drodze bezprzetargowej kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr ew. działki 15/112, obręb ewidencyjny Guzów Cukrownia, będącej własnością Gminy Wiskitki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 365, obręb ewidencyjny Wiskitki.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 365, obręb ewidencyjny Wiskitki.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiskitki, oznaczonej nr ewidencyjnym działki 365, obręb ewidencyjny Wiskitki.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wiskitki.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki dla fragmentu miejscowości Wiskitki w zakresie działki o nr ew. 333/1.
 21. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 82/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Wiskitki
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Gminne Centrum Edukacji w Wiskitkach” oraz nadania jej statutu.
 23. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 24. Wolne wnioski i informacje.
 25. Zakończenie obrad.
Skip to content