XXVIII Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 26 marca 2021r. o godz. 12:oo.

Miejsce obrad:

 • Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
 • Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXVII/2021 z Sesji Rady.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: Programu Opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2021 rok.
 10. Sprawozdanie z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach w 2020r.
 11. Sprawozdania z zakresu pomocy społecznej za rok 2020:
  – sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiskitkach;
  – sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu ustawy o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny;
  – sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar przemocy w Rodzinie w Gminie Wiskitki na lata 2016-2020.
 12. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiskitki na rok 2020.
 13. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 26 marca 2021r.

Skip to content