XXXI Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXXI Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 24 czerwca 2021r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:
– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr XXVIII/2021, nr XXIX/2021 i nr XXX/2021 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Przedstawienie Raportu o stanie Gminy Wiskitki za 2020 rok,
  – debata.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 9. Absolutorium:
  a) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok;
  b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiskitki absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy za 2020 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy Wiskitki na dofinansowanie kosztów budowy przyłączy kanalizacji sanitarnej do nieruchomości.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie „Zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Wiskitki”.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości w miejscowości Guzów w drodze bezprzetargowej.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostek paliwa w Gminie Wiskitki na rok szkolny 2021/2022.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia bez rozpoznania anonimowej skargi na działalność Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 18. Informacja dotycząca oceny zasobów pomocy społecznej.
 19. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 20. Wolne wnioski i informacje.
 21. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXXI sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 24 czerwca 2021r.

Skip to content