XXXIV Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

 

Zapraszam na XXXIV Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 09 września 2021r. o godz. 11:oo.

Miejsce obrad:
– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

PORZĄDEK OBRAD

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołów nr XXXI/2021, nr XXXII/2021 i nr XXXIII/2021 z sesji Rady
  Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Informacja Przewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiskitki za I półrocze 2021r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
  Wiskitki.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu
  Żyrardowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Wiskitki
  porozumienia międzygminnego z Gminą Bolimów w sprawie powierzenia Gminie
  Bolimów zadań Gminy Wiskitki z zakresu zaopatrzenia w wodę.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości
  w miejscowości Jesionka.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanych
  nieruchomości w obrębie Guzów Cukrownia.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości
  w miejscowości Wiskitki.
 15. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców
  Gminy.
 16. Wolne wnioski i informacje.
 17. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXXIV sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 09 września 2021r.

Skip to content