XXXIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Miejsce obrad:
– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów nr XXXVII/2021 i nr XXXVIII/2022 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
5. Informacja Przewodniczącego Rady.
6. Wnioski i opinie Komisji Rady.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Wiskitki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia prac zabezpieczających oraz konserwacyjnych na pomnikach przyrody położonych w miejscowości Sokule na działkach o nr ewidencyjnych 104/2 i 102, gmina Wiskitki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Wiskitki na lata 2022 – 2025.
13. Przyjęcie planów pracy Komisji Rady Miasta i Gminy Wiskitki na rok 2022.
14. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach w 2021r.
15. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
16. Wolne wnioski i informacje.
17. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXXIX Sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 07 marca 2022r.

Skip to content