XXXV sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXXV Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 10 listopada 2021r. o godz. 10:00.

Miejsce obrad:
– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie Protokołu nr XXXIV/2021 z sesji Rady Miasta i Gminy Wiskitki.
 4. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta i Gminy.
 5. Realizacja orzeczenia Sądu Rejonowego w Żyrardowie sygn. akt II K 415/21.
 6. Informacja Przewodniczącego Rady.
 7. Wnioski i opinie Komisji Rady.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2021.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Żyrardowskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2022.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Wiskitki”.
 13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wiskitki na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowościach Starowiskitki i Wiskitki.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy w Wiskitkach przy ul. Plac Wolności 17.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy w Wiskitkach przy ul. Plac Wolności 17.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego miejscowość Jesionka – Obszar 1a.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miasta Wiskitki przy ul. Cegielnia.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miasta Wiskitki oraz fragmenty miejscowości Cyganka, Nowy Oryszew, Janówek, Stary Drzewicz i Nowy Drzewicz.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Wiskitki obejmującego fragment miasta Wiskitki oraz fragmenty miejscowości Nowy Drzewicz i Nowe Kozłowice.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia w sprawie zasad współpracy Stron w zakresie opracowania dokumentu programowego jednostek samorządu terytorialnego wchodzących w skład Innego Instrumentu Terytorialnego „Żyrardowskiego Obszaru Funkcjonalnego” w perspektywie 2021 – 2027.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki.
 25. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiskitki za rok szkolny 2020/2021.
 26. Analiza oświadczeń majątkowych.
 27. Wystąpienia Przewodniczących organów wykonawczych Sołectw oraz mieszkańców Gminy.
 28. Wolne wnioski i informacje.
 29. Zakończenie obrad.
Skip to content