XXXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki

Zapraszam na XXXVIII Sesję Rady Miasta i Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 26 stycznia 2022r. o godz. 14:oo.

Miejsce obrad:

– Rada Miasta i Gminy zbiera się w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy Wiskitki;
– Sołtysi oraz mieszkańcy zbierają się w sali nr 5 byłej siedziby Szkoły Podstawowej w Wiskitkach, Plac Wolności 34 (wejście boczne).
/Sesja zwołana na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021r. poz . 1372 z późn. zm.)./

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2022.
4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Teresin.
5. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia “Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Wiskitki”.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania „Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2022-2030” oraz określenia trybu i harmonogramu opracowania projektu „Strategii Rozwoju Gminy Wiskitki na lata 2022-2030” i trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.
9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie utworzenia Żłobka Publicznego w Wiskitkach oraz nadania mu Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na lokal użytkowy w Guzowie przy ul. Ogińskiego 4.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Uchwały Nr 82/XXIV/20 Rady Gminy Wiskitki z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie Statutu Gminy Wiskitki.
12. Sprawy różne.
13. Zakończenie obrad.

Wykazy głosowań Radnych – XXXVIII sesja Rady Miasta i Gminy Wiskitki dn. 26 stycznia 2022r.

Skip to content