Zakaz używania dmuchaw do liści od stycznia

W związku z apelem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wójt Gminy Wiskitki informuje, że od dnia 30 września 2020 r. zaczął obowiązywać program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, który zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 8 września 2020 r. nr 115/20 został przyjęty (Dz. U. Woj. Maz. z 2020 roku poz. 9595). Przedmiotowy program to akt prawa miejscowego, opracowywany ze względu na przekroczenia norm jakości powietrza, który określa konkretne działania naprawcze oraz obowiązki osób fizycznych i podmiotów korzystających ze środowiska.

Zgodnie z planem działań krótkoterminowych wynikających z programu ochrony powietrza od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku  w całym województwie mazowieckim będzie obowiązywał zakaz używania dmuchaw do liści.

Wprowadzony zakaz dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego, a także podmiotów korzystających ze środowiska, organów, służb i innych wszelkiego rodzaju podmiotów zlokalizowanych na terenie województwa, w tym wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, służb gminnych oraz użytkowników ogrodów działkowych.

Zakaz stosowania dmuchaw do liści obejmuje wszelkie typy urządzeń służących do oczyszczania terenu z liści tj. zarówno elektryczne, jak i spalinowe i wszelkie czynności prowadzone z ich wykorzystaniem, czy to usuwanie liści, sprzątanie pokosu trawy, czy usuwanie piachu z chodników.

Stosowanie się do zakazu może być kontrolowane przez odpowiednie organy, m.in., przez upoważnionych pracowników urzędu gminy, czy inspekcję ochrony środowiska.

Ponadto zgodnie z art. 225 ustawy Kodeks karny udaremnianie lub utrudnianie przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska jest przestępstwem zagrożonym karą aresztu oraz według art. 332. ustawy Prawo Ochrony Środowiska kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 92 ust. 1c, podlega karze grzywny. Kara taka wynosi od 500 zł do 5 000 zł.

Do zakazu stosowania dmuchaw bezwzględnie powinny dostosować się organy administracji, w zakresie pełnionych przez nie funkcji i wykonywanych działań, ponieważ zgodnie z art. 315 ustawy Prawo ochrony środowiska, w przypadku niedotrzymania terminów realizacji działań określonych w programach ochrony powietrza lub planach działań krótkoterminowych organ za to odpowiedzialny podlega karze pieniężnej w wysokości od 50 000 zł do 500 000 zł. Karę pieniężną, w drodze decyzji, wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska, biorąc pod uwagę ilość i wagę stwierdzonych uchybień oraz naruszonych przez organ obowiązków. Do ww. zakazów dostosowuje się również Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie.

Pamiętaj! Gdy nie stosujesz się do zakazów i nie dbasz o powietrze, na zagrożenie narażasz siebie, ale nie tylko. Skutki tego ponieść mogą Twoi bliscy, sąsiedzi i znajomi.

 

Skip to content