Zarządzenie ws. zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez Gminę Wiskitki, instytucje publiczne oraz inne podmioty

Zarządzenie Nr 47

Wójta Gminy Wiskitki

z dnia 11 marca 2020 roku

w sprawie zawieszenia działalności (zamknięcia) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez Gminę Wiskitki, instytucje publiczne oraz inne podmioty

Na podstawie art. 11 ust. 1, 2 i 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374), art. 54 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2020 r. poz. 326) oraz powiadomienia Wojewody Mazowieckiego z dnia 11 marca 2020 roku  zarządzam, co następuje:

  • 1. W celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się chorobie COVID-19, zarządzam zawieszenie na terenie Gminy Wiskitki działalności (zamkniecie) żłobków oraz klubów dziecięcych tworzonych i prowadzonych przez Gminę Wiskitki oraz instytucje publiczne i inne podmioty w okresie od dnia 12 marca 2020 roku do dnia 25 marca 2020 roku.
  • 2. Wykonanie zarządzenia powierza Wójtowi Gminy Wiskitki
  • 3. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Wiskitki oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Wiskitki.
  • 4. Informacja o wydaniu zarządzenia zostanie podana niezwłocznie do wiadomości publicznej poprzez zamieszczenie na tablicy ogłoszeń, w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie www.wiskitki.pl , a także w środkach masowego przekazu.
  • 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 12 marca 2020 r.
Skip to content