Zawiadomienie Burmistrza Miasta i Gminy Wiskitki dotyczące konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel Gminy Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki przedstawia do konsultacji projekt uchwały Rady Miasta i Gminy Wiskitki w sprawie uchwalenia Regulaminu nadawania tytułu „Honorowy Obywatel  Gminy Wiskitki” oraz tytułu „Zasłużony dla Gminy Wiskitki”.

Termin  konsultacji: dn. 06 maja 2021r. – dn. 13 maja 2021r., godz. 16:oo.

Konsultacje obejmują swym zasięgiem teren Gminy Wiskitki.

Uwagi do przedłożonego projektu sporządzone w formie pisemnej – przy wykorzystaniu formularza konsultacji – można przekazywać w terminie od dnia  06 maja 2021r.  do dnia 13 maja 2021r. do godz. 16:oo.:

  • korespondencyjnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki (decyduje data wpływu korespondencji);
  • bezpośrednio w godzinach pracy Urzędu;
  • drogą mailową na adres: anna.jakubowska@wiskitki.pl (skan podpisanego formularza).

Formularze, które wpłyną poza  terminem konsultacji,   nie będą  uwzględniane.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu zebrania uwag zainteresowanych osób fizycznych i prawnych w sprawie poddanej konsultacjom.

Wynik konsultacji nie jest wiążący dla organów Gminy Wiskitki.

Zarządzenie Nr 67 z dn. 29.04.2021r. konsultacje proj. uchw.

Zał. Nr 1 do Zarządz. nr 67- projekt uchwały

Zał. Nr 2 do Zarządz. – Zawiadomienie

Zał. Nr 3 do Zarządz. – formularz konsultacji

Skip to content