Zgłoszenia do Rady Społecznej ws. CPK

Rada Gminy Wiskitki przyjęła uchwałę w sprawie współdziałania z gminą Baranów i Teresin celem ustalenia zasad i wyboru członków Rady Społecznej ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego.

W związku z powyższym zachęcamy do zapoznania się z załączonym Regulaminem oraz zgłaszania się kandydatów.

Kandydatury należy zgłaszać do 23 kwietnia 2019 roku w Sekretariacie Urzędu Gminy w Wiskitkach (w godzinach pracy Urzędu), liczy się data i godzina wpłynięcia do Urzędu a nie data stempla pocztowego. Zgłoszenia należy dostarczać w zamkniętej kopercie opisanej: „Zgłoszenie kandydata na członka Rady Społecznej ds. CPK”. Zgłoszenie powinno składać się z dokumentu zawierającego imię, nazwisko, dane kontaktowe w tym adres zamieszkania, krótką charakterystykę kandydata, dane osoby/ podmiotu dokonującego zgłoszenie oraz klauzulę RODO. Przykładowy wzór zgłoszenia kandydata jest dostępny do pobrania w formacie PDF i DOC.

Ważne:

Rada składa się z maksymalnie dwudziestu osób, z czego piętnaście osób będzie powołane przed ogłoszeniem dokładnej lokalizacji CPK, po maksymalnie 5 osób z każdej z Gmin.

W skład Rady wchodzą przedstawiciele:

  • rolników, jako dużej grupy społeczno-zawodowej działającej na tym terenie,
  • mieszkańców niebędących rolnikami lub liderów opinii, wywodzących się ze środowisk opiniotwórczych, w tym stowarzyszeń, zainteresowanych problemem,
  • przedsiębiorców, jako drugiej grupy licznie reprezentowanej na terenie objętym planowanym oddziaływaniem inwestycji,
  • emerytów, rencistów lub osób w podeszłym wieku, z uwagi na specyficzne potrzeby i uwarunkowania tej grupy,
  • przedstawicieli samorządu.

Prawo do zgłaszania kandydatur na członków Rady mają wójtowie Gmin, radni Gmin, organizacje pozarządowe zarejestrowane na terenie Gmin, oraz sołtysi reprezentujący poszczególne sołectwa Gmin.”

Całość dokumentacji znajduje się tutaj.

Skip to content