Zmiana terminu składania informacji o odprowadzaniu ścieków

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki informuje i przypomina, że zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.) gminy mają obowiązek:

  • prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • przydomowych oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów ściekowych oraz w celu opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej;
  • umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków wynikających z ustawy;

Zgodnie z wprowadzoną w tym roku zmianą ww. ustawy, gmina, która nie wykonuje z odpowiednią częstotliwością wskazanych kontroli, podlega karze do 50 000 zł.

W związku z tym, każdy właściciel nieruchomości na terenie gminy Wiskitki, który ma na swojej działce szambo lub przydomową oczyszczalnie ścieków, które spełniają wymagania określone w przepisach odrębnych (art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach)., powinien gminę o tym powiadomić.

Przedmiotowe zgłoszenie właściciel/użytkownik zobowiązany jest złożyć w terminie do dnia 31 lipca 2023 r. Zgłoszenie może być złożone:

  • Urzędzie Miasta i Gminy Wiskitki- Punkt Obsługi Interesanta
  • Drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki z siedzibą przy ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki;
  • Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@wiskitki.pl.

Jednocześnie przypomina się, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, obowiązani są do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych przez okazanie takich umów i dowodów uiszczania opłat za te usługi.

W związku z nowymi przepisami sankcyjnymi, na terenie naszej gminy zintensyfikowane zostaną działania kontrolne w tym przedmiocie. Kontrola będzie polegała na wezwaniu właściciela nieruchomości do przedłożenia umowy zawartej z przedsiębiorcą oraz okazania dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury). Należy pamiętać, że posiadane dowody muszą potwierdzać regularność opróżniania szamba. Właściciele, których nieruchomość jest wyposażona w zbiornik bezodpływowy są zobowiązani do opróżniania go z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do przepełnienia zbiornika bądź wylewania na powierzchnię ziemi, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. Częstotliwość wywozu będzie porównywana ze zużyciem wody na danej nieruchomości.

W przypadku posiadania przydomowej oczyszczalni ścieków należy pamiętać o obowiązku usuwania osadów ściekowych (zgodnie z instrukcją eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków), co musi zostać udokumentowane poprzez podpisanie umowy na wywóz osadów ściekowych oraz posiadanie dowodów uiszczania opłaty za w/w usługę.

Usługę wywozu ścieków mogą wykonywać jedynie przedsiębiorcy posiadający zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie naszej gminy.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie nieczystości ciekłych do rowów, gruntu, zbiorników wodnych, cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz wypompowywanie na pola, łąki. Ścieki z budynków mieszkalnych nie mogą być gromadzone lub wywożone wspólnie z gnojówką lub gnojowicą na grunty rolne.

Pozbywanie się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych niezgodnie z przepisami ustawy podlega przepisom Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia. Zgodnie z art. 10 ust. 2 ww. ustawy, kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy podlega karze grzywny (w postępowaniu mandatowym do 500 złotych, a jeżeli sprawa zostaje skierowana do Sądu Rejonowego do 5000 zł). W przypadku wykrycia nieszczelności zbiornika bezodpływowego, sprawa kierowana jest do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego celem wydania nakazu wykonania przeglądu technicznego zbiornika dot. jego szczelności.

W związku z powyższym uprasza się mieszkańców gminy o pilne uregulowanie gospodarki ściekowej na terenie nieruchomości, zgodnie z przytoczonymi przepisami ustawy.

link do ogłoszenia https://wiskitki.bip.net.pl/?a=5757

Skip to content