Zwrot podatku akcyzowego

Przypominamy o możliwości odzyskania części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Aby otrzymać zwrot producenci rolni winni składać odpowiednie wnioski w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2022 roku, w ramach limitu określonego na 2022 rok.

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r., wystawione na producenta rolnego, który ubiega się o zwrot.

Jeżeli producent rolny ubiegający się o zwrot podatku akcyzowego jest również hodowcą bydła, może dołączyć do wniosku dokument wydany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o średniej ilości dużych jednostek przeliczeniowych bydła w 2021 roku (nie dotyczy rolników, którzy składali wniosek w I półroczu 2022 roku).

Zwrot podatku akcyzowego będzie wypłacany w sposób określony we wniosku w terminie od 1 października do 30 października 2022 r., natomiast konkretny dzień wypłaty jest uzależniony od tego, kiedy środki finansowe na ten cel zostaną przekazane na rachunek budżetu Miasta i Gminy Wiskitki przez Wojewodę.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 roku wynosi:

110,00 zł  x  ilość użytków rolnych

oraz

40,00 zł  x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła;

Stawka zwrotu podatku akcyzowego wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

Szczegółowa procedura ubiegania się o zwrot podatku akcyzowego w 2022 roku: https://www.gov.pl/web/rolnictwo/zwrot-podatku-akcyzowego

Informacje pod numerem telefonu 46 854 50 27 lub 46 854 50 10.

PRZYPOMINAMY!

Do każdego wniosku należy dołączyć dane kontaktowe wnioskodawcy (numer telefonu) celem ułatwienia kontaktu podczas weryfikacji wniosku i pozostałej dokumentacji.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wersji edytowalnej
  2. Zestawienie faktur stanowiące załącznik do ww. wniosku
  3. Oświadczenie producenta rolnego o charakterze prowadzonego gospodarstwa rolnego
  4. Oświadczenie producenta rolnego o użytkowanych gruntach – dzierżawa.

 

Skip to content