Ogłoszenie Wójta Gminy Wiskitki w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

OGŁOSZENIE

WÓJTA GMINY WISKITKI

w sprawie obowiązków właścicieli i opiekunów psów

W miejscowości Łubno widziany był agresywny pies, który zaatakował sarnę. Ponadto ostatnim okresie nasiliło się zjawisko dużej ilości psów, które bez żadnego nadzoru wałęsają się po terenie naszej gminy narażając na niebezpieczeństwo użytkowników dróg i samych mieszkańców, a w szczególności dzieci.

Większość takich przypadków spowodowana jest nieodpowiedzialną postawą właścicieli czworonogów, którzy nie trzymają ich w zamkniętej posesji, pozwalając biegać samowolnie po drogach i innych terenach użyteczności publicznej. Praktyka pokazuje, że w zdecydowanej większości tzw. „bezdomne” psy mają swoich właścicieli tylko są nieodpowiednio dopilnowane.

W związku z powyższym przypominam mieszkańcom o obowiązkach ciążących na właścicielach i opiekunach psów wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Wiskitki, to znaczy trzymania ich na terenie swoich posesji. Nieruchomość musi być ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa, ponadto musi być odpowiednio oznakowana tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem.

Ponadto zgodnie z art. 10a ust. 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 122) ,,Zabrania się puszczania psów bez możliwości ich kontroli i bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekuna”.

Opiekę nad psem należy sprawować w sposób gwarantujący bezpieczeństwo w miejscu publicznym. Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy utrzymaniu zwierzęcia zgodnie z art. 77 Kodeksu wykroczeń podlega karze grzywny w wysokości 1 000,00 zł. Niedopuszczalne jest również puszczanie luzem psa w lesie, w tym przypadku właściciel zwierzęcia zgodnie z art. 166 Kodeksu wykroczeń narażony na karę grzywny albo karę nagany. Jednocześnie informuje się posiadaczy psów, iż zgodnie z art. 431 Kodeksu Cywilnego ponoszą pełną odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone przez zwierzęta krzywdy i szkody.

Nadmieniam również, że każdy właściciel czworonoga powinien również pamiętać o obowiązkowych szczepieniach ochronnych. Prawo nakłada na właściciela psa obowiązek szczepienia przeciwko wściekliźnie. Szczepienie czworonoga powinno nastąpić najdalej  30 dni po ukończeniu przez psa 3 miesiąca życia i powtarzane być każdego roku. Niedopełnienie obowiązku szczepienia psa jest zagrożone grzywną, a nawet karą aresztu lub ograniczenia wolności.

Rafał Mitura

Wójt Gminy Wiskitki

Skip to content