Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2033 podjęta!

Burmistrz Miasta i Gminy Wiskitki zawiadamia o podjęciu przez Radę Miasta i Gminy uchwały nr 42/LII/23  z dnia 11 lipca br. o przystąpieniu do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2033.

 

W dniu 11 lipca  2023 r. Radni podjęli uchwałę o przystąpieniu do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2033. Działania prowadzone w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji skupiać się będą na obszarze rewitalizacji, który został wyznaczony uchwałą Rady Miasta i Gminy Wiskitki z dnia 23 maja 2023 r. nr 21/L/23 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Wiskitki, jako obszar Gminy wymagający szczególnego wsparcia.

Rewitalizacja jest procesem wieloletnim, kompleksowym, zakładającym włączenie społeczne, partnerstwo i wielopoziomowe zarządzanie. Kluczową płaszczyzną wyboru działań rewitalizacyjnych jest sfera społeczna, która następnie musi być przedmiotem koordynacji działań w tym, i w innych obszarach: gospodarczym, środowiskowym, przestrzenno-funkcjonalnym, technicznym. Ze względu na to, że celem rewitalizacji jest równoczesna odnowa społeczna, gospodarcza, kulturowa, przestrzenna (w tym także techniczna) oraz środowiskowa, nadanie nowych funkcji, remonty lub modernizacja techniczna infrastruktury muszą być środkiem, a nie celem rewitalizacji.

Zaplanowane do realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjne mają przyczynić się do pobudzenia aktywności społecznej i przedsiębiorczości mieszkańców, poprawy jakości życia uwzględniając wszystkie grupy społeczne, przywrócenia estetyki i ładu przestrzennego, ochrony środowiska naturalnego, zachowania dziedzictwa kulturowego, a także przeciwdziałać problemom zdiagnozowanym na obszarze rewitalizacji. Szczegółową diagnozę obszarów problemowych w gminie przedstawia Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji załączona poniżej.

Osią działań rewitalizacyjnych jest społeczność lokalna i jej potrzeby. Skuteczność procesu rewitalizacji warunkowana jest między innymi przez partycypację społeczną.

W związku z powyższym ogłasza się nabór planowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 – 2033.

Do Programu mogą zostać wpisane przedsięwzięcia rewitalizacyjne zlokalizowane na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, które będą rozwiązywać występujące na nim problemy w sferze społecznej, gospodarczej, środowiskowej, przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej oraz przyczynią się do poprawy warunków życia na tym obszarze. Propozycje mogą być zgłaszane zarówno przez osoby fizyczne, jak i przez instytucje publiczne, organizacje pozarządowe, koła, kluby, podmioty gospodarcze i inne.

Propozycje przedsięwzięć rewitalizacyjnych należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy, który powinien zawierać dokładny opis propozycji zadania.

Wypełniony formularz należy przesłać do dnia 11 sierpnia br. w formie elektronicznej na adres mailowy: sekretariat@wiskitki.pl, w formie pisemnej na adres: Urząd Miasta i Gminy Wiskitki, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki lub złożyć osobiście w Urzędzie.

Nie będą rozpatrywane wnioski:

  1. a) z datą wpływu po dniu 11 sierpnia 2023 r.,
  2. b) bez danych kontaktowych,
  3. c) przesłane w formie innej niż na formularzu zgłoszeniowym.

Liczymy na Państwa zaangażowanie i zachęcamy do współtworzenia Gminnego Programu Rewitalizacji na lata 2023 -2033!

 

Załączniki:

  1. Diagnoza służąca wyznaczeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
  2. Formularz zgłoszeniowy
  3. Obwieszczenie
  4. Uchwała intencyjna
  5. Uchwała ws. wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji
Skip to content