Zasady działania systemu odbioru odpadów komunalnych

System gospodarowania odpadami nie dotyczy podmiotów gospodarczych – osób prowadzących działalność gospodarczą.
W ramach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi na rachunek Urzędu Gminy przez właścicieli nieruchomości gmina zorganizuje odbiór odpadów:

– Odbierana będzie każda ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości.

– Odpady komunalne od właścicieli odbierać będzie firma wywozowa wybrana przez gminę w drodze przetargu w terminach określonych w harmonogramie dostarczonym do właścicieli.

– Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki jak również pakiet worków odpowiednio oznakowanych spoczywa na przedsiębiorcy wyłonionym w przetargu.

– Z nieruchomości zamieszkałych odbierane będą wszystkie frakcje odpadów komunalnych, poza przeterminowanymi lekami, termometrami rtęciowymi i bateriami, które należy samodzielnie dostarczyć do Punktów Selektywnej Zbiórki wyznaczonych na terenie gminy.

– Odpady zielone (skoszona trawa i odpady powstałe z pielęgnacji ogrodów) odbierane będą z harmonogramem w workach dostarczanych przez firmę wywozową na której właściciel nie ma możliwości kompostowania.

– Odpady wielkogabarytowe typu: meble, akumulatory, zużyte opony, chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe do 1m3 itp. Będą odbierane z nieruchomości na wcześniejsze zgłoszenie dokonane przez właścicieli nieruchomości nie później niż na dwa dni przed wyznaczonym terminem odbioru tj. trzy razy do roku.

Dodatkowych informacji można uzyskać pod numerem telefonu 46 854-50-14

UWAGA!

Jeżeli zaistnieje sytuacja, że osobie zamieszkałej na terenie gminy Wiskitki nie pasuje termin wywozu odpadów wielkogabarytowych lub selektywnych wówczas może własnym transportem i we własnym zakresie dostarczyć odpady do mobilnego Punktu Selektywnej Zbiórki, który jest zlokalizowany w Żyrardowie, ul. Czysta 5 gdzie będą przyjmowane te odpady po okazaniu dokumentu tożsamości w celu sprawdzenia potwierdzenia.

Skip to content