XXV Sesja Rady Gminy Wiskitki

Zapraszamy na XXV Sesję Rady Gminy Wiskitki, która odbędzie się w dniu 01 grudnia 2016 r. o godz. 10:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wiskitkach.

PORZĄDEK OBRAD

1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
2. Ustalenie porządku obrad.
3. Przyjęcie Protokołów nr XX, XXI, XXII, XXIII/2016 z Sesji Rady Gminy Wiskitki.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy.
5. Informacja o opiniach i wnioskach Komisji.
6. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Wiskitki za I półrocze 2016 r. wykonaniu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Wiskitkach za I półrocze 2016 r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze br.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wiskitki.
8. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę budżetową Gminy Wiskitki na rok 2016.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień.
11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości w drodze przetargu na okres 6 lat.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Jesionka.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu na okres 5 lat na lokal użytkowy w Wiskitkach przy ul. Plac Wolności 17/2.
15. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji gminnej jednostki organizacyjnej „Gminny Zespół do spraw Oświaty w Wiskitkach”.
16. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Wiskitki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki.
19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki.
20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Wiskitki.
21. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Wiskitki za rok szkolny 2015/2016.
22. Informacje z analiz oświadczeń majątkowych.
23. Interpelacje i zapytania Radnych.
24. Sprawy różne.
25. Zakończenie obrad.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Andrzej Lemański

 

Skip to content